Stalling

NIEUW! Vanwege de grote vraag worden nu plannen gemaakt voor de bouw van een speciale camperstalling met een capaciteit van ruim 150 campers. Deze stalling wordt speciaal gebouwd voor campers; goed geventileerd, beveiligd, afgesloten voor derden, een vaste stroomaansluiting, gebruiksvriendelijk en zelfs met de mogelijkheid om de camper te laten wassen. Heeft u interesse in een plek in deze nieuwe camperstalling? Stuur dan een mail naar info@benb-caravanstalling.nl

B&B Caravanstalling is onderdeel van Beerten Holding B.V.

De stallinghallen zijn speciaal gebouwde hallen, met een oppervlakte van ca. 17.000m2, uitsluitend ten behoeve voor het stallen van caravans.

Alle hallen zijn voorzien van rijpaden en zo ingericht dat alle caravans goed bereikbaar zijn. De hallen zijn ingedeeld in halnummers, vakken en plaatsnummers, waardoor iedere stallingsplaats apart is gecodeerd. Dit systeem zorgt ervoor dat de plaats van iedere caravan via de computer bekend is en dat de caravan daardoor snel uit de desbetreffende hal kan worden gehaald. U kunt 24 uur van te voren bellen of online een afspraak maken en uw caravan wordt dan gewassen en klaargezet. Het halen en brengen is onbeperkt. Voor het terugbrengen van uw caravan hoeft u geen afspraak te maken, terugbrengen kan tijdens openingstijden.

Ventilatie

De stallinghallen zijn voorzien van een uitstekende ventilatie d.m.v. diverse speciale ventilatie-openingen op 2.5m hoogte. Dit voorziet in een goede ventilatie over de daken c.q. dakluiken van de caravans.

Ongediertebestrijding

Door automatisch sluitende deuren en de wanden van de hallen tot 60 cm diep in de grond te maken wordt voorkomen dat ongedierte toegang heeft tot de stallinghallen. Tevens zijn alle ventilatieopeningen d.m.v. gaas afgesloten om te voorkomen dat vogels etc. in de hallen kunnen komen. Naast al deze voorzieningen wordt het ongedierte ook op de gebruikelijke wijze bestreden.

Stallingsvoorwaarden

ALGEMENE STALLINGS-, ONDERHOUDS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Definities:

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. B & B : Besloten Vennootschap B&B Caravantechniek, gevestigd Jonkerspad 1, 7271 LC te Borculo;

2. Voertuig: zowel een caravan, vouwwagen en elk ander voertuig bestemd voor recreatieve doeleinden.

TOEPASSELIJKHEID

Artikel 1

1. Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle offertes, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.

2. De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod B&B heeft bereikt: uit deze acceptatie moet blijken, dat de wederpartij zich verenigt met de toepasselijkverklaring van deze algemene voorwaarden.

3. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in vorige lid bepaalde, de overeenkomst pas tot stand, indien B & B aan de wederpartij schriftelijk bericht geeft met deze afwijkingen in de offerte in te stemmen.

PRIJS

Artikel 2

1. De opgegeven prijzen voor stalling en/of onderhoud zijn inclusief BTW.

De stallingsprijs is afhankelijk van de totale lengte van het gestalde voertuig. De prijs wordt berekend in Nederlandse valuta per strekkende meter.

De voldoening van de stallings- en/of onderhoudsprijs dient plaats te vinden voor het aanbieden van het voertuig ter stalling, doch uiterlijk binnen twee maanden na verzending van de factuur door B & B.

Indien gedurende de contractsperiode door de wederpartij een ander voertuig ter stalling wordt aangeboden, zal de verrekening van de stallings- en/of onderhoudsprijs plaatsvinden op basis van de lengte van het aangeboden voertuig, een en ander zoals hiervoor bedoeld, behalve indien het verschil in lengte minder dan vijftig centimeter bedraagt. De verrekening van de stallings- en/of onderhoudsprijs geschiedt alsdan bij de eerste aanbieding van het andere voertuig. Indien niet binnen twee maanden na verzending van de factuur door de wederpartij aan zijn verplichtingen is voldaan, heeft B & B het recht om het voertuig uit de overdekte stalling te verwijderen en te plaatsen op een afgesloten terrein in de buitenlucht.

2. Indien na het sluiten van de overeenkomst enige wijziging van prijsbepalende factoren optreedt, waaronder begrepen arbeidsloon en/of kostprijzen van materialen, voor zover die onmiddellijk terzake van de overeengekomen prestatie worden besteed respectievelijk gebruikt, ook al geschiedt zulks ingevolge bij het sluiten van de overeenkomst voorzienbare omstandigheden, dan zal de wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien deze zich voordoet binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.

3. Indien een wijziging als bovenbedoeld, leidende tot een prijsverhoging, optreedt op een tijdstip gelegen meer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is het risico voor de wederpartij en heeft B & B het recht de overeenkomst slechts dan uit te voeren, indien de wederpartij zich akkoord verklaart met de uitvoering van de gewijzigde omstandigheden.

RISICO

Artikel 3

1. Voor tekortkomingen, voorvallend binnen een rechtsverhouding waarop deze voorwaarden van toepassing zijn (daaronder begrepen een eventuele onrechtmatige daad), aanvaardt B & B slechts een beperkte aansprakelijkheid en een garantieverplichting als volgt:

a) Door B & B beschikbaar gestelde zaken, die anders dan als gevolgd van voor rekening van de wederpartij komende oorzaken, gebrekkig blijken te zijn, zullen door B & B kosteloos worden hersteld of vervangen.

Wanneer door B&B geleverde diensten gebrekkig blijken te zijn, zal B & B de desbetreffende diensten alsnog kosteloos deugdelijk uitvoeren.

De hiervoor aangeduide verplichtingen gelden slechts indien de wederpartij de desbetreffende tekortkomingen of het desbetreffende gebrek binnen een bekwame tijd na de ontdekking daarvan aan B & B ter kennis heeft gebracht.

Tenzij anders overeengekomen geldt de aangeduide garantieverplichting drie maanden na datum van uitvoering.

b) Iedere verdere aansprakelijkheid terzake van tekortkomingen of gebreken is uitgesloten.

2. Het gestalde voertuig blijft geheel voor risico van de wederpartij. Elke aansprakelijkheid voor schade, beschadiging en/of verlies van het gestalde voertuig is uitgesloten tenzij schade, beschadiging en/of verlies (mede) is veroorzaakt door nalatigheid van B & B, in welk geval de aansprakelijkheid van B & B wordt beperkt tot een bedrag gelijk aan drie keer de overeengekomen stallingsprijs van het lopende contractjaar.

3. Het is de wederpartij niet toegestaan gasflessen of andere brandbare materialen in het voertuig te laten staan, gedurende de stallingperiode.

4. Het is de wederpartij niet toegestaan de caravanstalling te betreden, tenzij met toestemming van B & B.

2

5. Het afhalen van het voertuig dient door de wederpartij tenminste 24 uur van tevoren kenbaar te worden gemaakt aan B & B.

B & B verplicht zich alsdan zorg te dragen, dat het voertuig op het afgesproken tijdstip gereed staat om te worden afgehaald door of namens de wederpartij.

Voor het afhalen en terugbrengen van het voertuig van en naar de stalling worden in principe geen extra kosten in rekening gebracht. Het brengen, afhalen en/of terugbezorgen van het voertuig kan het gehele kalenderjaar plaatsvinden en wel van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 17.00 uur, zaterdag van 9.00 tot 12.00, uitgezonderd op erkende zon- en feestdagen.

Van wederpartij kan bij het afhalen van het voertuig worden gevraagd zich deugdelijk te legitimeren.

Van het brengen en afhalen van het voertuig zal door de wederpartij een verklaring door partijen worden ondertekend.

DUUROVEREENKOMST

Artikel 4

De stallings- en/of onderhoudsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van één jaar en loopt van 1 november tot en met 31 oktober.

Indien de overeenkomst niet uiterlijk twee maanden voor afloop daarvan door één van de partijen schriftelijk wordt opgezegd, wordt de overeenkomst geacht stilzwijgend met één jaar te zijn verlengd.

OVERMACHT

Artikel 5

Bij intreden van omstandigheden die de nakoming van de verplichtingen van partijen, zoals bij normale afwikkeling van de desbetreffende overeenkomst te verwachten, in die mate verzwaren, dat niet valt aan te nemen dat partijen de desbetreffende verplichting ook bij aanwezigheid van de onderhavige omstandigheden zouden hebben aanvaard, worden de desbetreffende verplichtingen aan weerszijden opgeschort. Als een situatie zoals in de vorige zin bedoeld langer dan dertig dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht om, binnen dertig dagen nadien, de overeenkomst door schriftelijke opzegging te beëindigen.

Hetgeen in de overeenkomst reeds is gepresteerd, wordt dan pro rata afgerekend, zonder dat partijen elkander overigens verschuldigd zullen zijn.

ONTBINDING

Artikel 6

Mocht één van de partijen surseance van betaling aanvragen of failleren, dan heeft de wederpartij het recht om de gesloten overeenkomst door schriftelijke kennisgeving ontbonden te verklaren, dan wel (te zijner keus) om de nakoming van verplichting op te schorten.

Alle, van de tot opzegging gerechtigde partij, verschuldigde betalingen worden alsdan dadelijk opeisbaar.

Overigens blijven de rechten terzake van niet-nakoming van verbintenissen onverkort aan de desbetreffende partij voorbehouden.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden is de wederpartij verplicht het gestalde voertuig binnen één maand na datum van ontbinding van de overeenkomst af te halen.

GESCHILLEN

Artikel 7

Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de President van de Arrondissementsrechtbank, rechtdoende in kort geding, uit te lokken, aan de uitspraak van de gewone rechter in de vestigingsplaats of arrondissement van B & B of indien partijen dit wensen, door arbitrage volgens het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam worden beslist.

TOEPASSELIJK RECHT

Artikel 8

Voor alle aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zullen zijn, geldt uitsluitend Nederlands recht.

In geval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen partijen geldende rechtsverhouding zullen de partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

SLOTBEPALING

Artikel 9

Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen partijen. Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen, waarin deze voorwaarden of enige bepaling daarvan, tot onredelijk uitkomsten mochten leiden, zullen deze voorwaarden in zoverre toepassing missen.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Zutphen en de Arrondissementsrechtbank te Zutphen.

Bereken nu uw tarief

Breedte caravan (in cm): *Lengte caravan (in cm): *Caravan heeft een fietsendrager: **  

* Wij hanteren de afmetingen zoals aangegeven op uw kentekenbewijs. Indien u een kentekenpas heeft kunt u de officiële afmetingen vinden op http://www.RDW.nl ** Wij hanteren de lengte inclusief fietsendrager. De calculator rekent hiervoor een gemiddelde lengte van 25 cm.
Caravan ophalen Bel 0545 273375